Năm 2003, được phép của Địa phương, ông Hùng dùng đất khu vực hoang hóa làm gạch và xây hồ chứa nước. Sau thời gian đi học hỏi kinh nghiệm ở các nơi, ông sắp xếp tổ chức, bố trí lao động hợp lý và áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất gạch. Đến nay, công việc ổn định, ông có vồn đầu tư 2 tỷ đồng. Hàng tháng, ông sản xuất 100 vạn viên gạch với chất lượng cao, tạo việc làm cho 60 lao động, lương bình quân 2 triệu đồng/người/tháng. CCB Đinh Công Hùng còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng làm từ thiện, xây dựng các công trình công ích ở địa phương.

Thành Nam