Một trong những điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ XIII, Đảng  ta đề ra mục tiêu trong Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.  

Trong điều kiện nước ta còn là một trong những  quốc gia thu nhập trung bình thấp thì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường vào năm 2030, lại càng thể hiện sự mong muốn, sự đòi hỏi, thậm chí là thôi thúc của Đảng với toàn dân tộc phấn đấu, cống hiến vì một tương lai tươi đẹp đó.

Để biến khát vọng thành hiện thực, Đảng đề ra một trong ba Chiến lược đột phá: “Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo… lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam”.

Đồng thời đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo, mà trọng tâm là “Thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo”. Đảng nhấn mạnh: “Nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Nhất là phải phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cừng, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội…

Thái Đức Cường