Hơn 500 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên trong cả nước về dự Đại hội.

Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Dự đại hội còn có nhiều vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các đơn vị trong quân đội; Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào, Hội Cựu chiến binh Campuchia.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả, thành tích, những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017.

5 năm qua, toàn Hội luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”; bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Vai trò, vị thế, uy tín của Hội được nâng cao, Hội tiếp tục xứng đáng là một đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hội đã khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 17.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay, hàng ngàn tỷ đồng quỹ nội bộ do hội viên đóng góp giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động. Hội đã xóa gần 30 ngàn nhà dột nát cho cựu chiến binh. Số hộ nghèo toàn Hội chỉ còn 1,6% theo tiêu chí cũ (theo tiêu chí mới là 6,81%), cơ bản không còn hộ đói. Trên 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.143 hợp tác xã, 4.900 tổ hợp tác, 35 ngàn trang trại do cựu chiến binh làm chủ.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Các chỉ tiêu chủ yếu là: phát triển 85%-90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; mỗi năm giảm từ 2%-2,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới, các vùng khó khăn giảm từ 3,5% - 4%; hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh. Hàng năm, 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên “hội viên gương mẫu” và 90% trở lên gia đình cựu chiến binh đạt “gia đình văn hóa.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước, về những kết quả công tác và thành tích rất đáng trân trọng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước. Uy tín của Hội ngày càng được nâng cao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp Hội cần quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo đó, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Các cấp Hội cần nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng cho hội viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và thế giới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và nhân dân; động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh niên. Bằng tâm huyết, sự từng trải và uy tín của mình, các cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh có nhiều điều kiện, tư thế để cùng với Đoàn thanh niên giúp Đảng giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ một cách có chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong việc giáo dục truyền thống, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Các cấp Hội và hội viên cần đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Cựu chiến binh cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh.

Tổng Bí thư mong muốn, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo thực hiện một cách tích cực, kiên trì và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiếp tục bổ sung, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội và lợi ích của cựu chiến binh.

Tổng Bí thư tin tưởng, sau Đại hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Hội Với những công lao to lớn, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trang trọng gắn tấm Huân chương lên lá cờ truyền thống của Hội. Nhân dịp này, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; các Phó Chủ tịch Phạm Hữu Bồng được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Đỗ Công Mùi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Hội trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và tin tưởng các cấp Hội cùng toàn thể hội viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ra sức học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, phát huy bản chất cách mạng truyền thống của anh Bộ đội cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc không ngừng vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Tại Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ quốc phòng nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Quốc phòng là hai tổ chức có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng chống Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh chống các luận điểm sai trái, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ, tích cực tham gia phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, vận động, giáo dục chiến sỹ trong quân đội, cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quân ủy Trung ương luôn ghi nhận sự giúp đỡ có hiệu quả của Hội. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội Cựu chiến binh các cấp. Cán bộ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã xây dựng nên và mãi mãi sát cánh cùng Hội siết chặt đội ngũ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại diện đoàn đại biểu cựu chiến binh Lào và Campuchia đã bày tỏ niềm vui được đến với Đại hội; tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với Hội Cựu chiến binh mỗi nước; đồng thời tin tưởng quan hệ giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hội Cựu chiến binh Lào, Campuchia sẽ ngày càng gắn bó thân thiết. *Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017, chiều 18/12, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thiếu tướng Somphone Keomisay, Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào đã trao Huân chương Tự do hạng Ba tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam và trao Huân chương Hữu nghị tặng 7 đồng chí vì đã có thành tích trong việc hợp tác hữu nghị giữa Hội Cựu chiến binh Lào và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Lào – Việt Nam, để tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đại hội đã nghe và thảo luận các văn kiện của Đại hội: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV; báo cáo bổ sung, sửa đổi điều lệ Hội và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV. Phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IV, Chủ tịch Trần Hanh khẳng định: Ban Chấp hành khóa IV đã đoàn kết, gắn bó, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác, động viên cựu chiến binh cả nước đoàn kết, chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội trong nhiệm kỳ qua. Ban Chấp hành khóa IV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách mà Đại hội IV giao và tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, để Đại hội bầu Ban chấp hành khóa V, với một thế hệ mới, ý chí mới, năng lực mới, tiềm năng mới, xây dựng Hội mãi xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.

Theo chương trình của Đại hội, sáng ngày 19/12, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 và thảo lâận các báo cáo.

Mai Anh