Ban Chỉ đạo 24, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kom Tum vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn lại những nội dung cơ bản của công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn; nội dung, phương pháp tiến hành bổ sung kết luận địa bàn; hướng dẫn thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS…

Các đại biểu thảo luận, trao đổi nêu những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tìm kiếm, quy tập HCLS. Những nội dung này góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách các cấp từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS; triển khai tốt các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành, Quân khu, tỉnh, huyện về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo 24 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,chính quyền trong công tác tìm kiếm quy tập HCLS; phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từng địa phương cần có kế hoạch triển khai thật cụ thể; phải tiến hành kiểm tra giám sát, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện...

Lê Hà