Ngày 1-6-2021, BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành kế hoạch công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Cùng ngày, BCH T.Ư Hội cũng có Văn bản số 107/HD-CCB, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Từ số báo này, chúng tôi sẽ trích giới thiệu những nội dung của hướng dẫn.

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và thảo luận văn kiện tại Đại hội

Về văn kiện Đại hội, Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc T.Ư Hội có các văn kiện: Báo cáo chính trị của BCH; báo cáo kiểm điểm của BCH; dự thảo nghị quyết đại hội. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện cần chú ý những vấn đề cơ bản sau:

- Báo cáo chính trị: Cần bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của cấp mình và của cấp trên trực tiếp; sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị cùng cấp để đánh giá tình hình và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, khẳng định những đóng góp của tổ chức Hội và hội viên. Nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cùng cấp (nhiệm kỳ 2020-2025); bám sát tôn chỉ, mục đích của Hội và từ thực tiễn hoạt động để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tự kiểm điểm của ban chấp hành: Cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm của tập thể cũng như của cá nhân các đồng chí uỷ viên, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt; tinh thần đoàn kết, vai trò gương mẫu của cá nhân các đồng chí uỷ viên. Nội dung kiểm điểm cần ngắn gọn, tránh lặp lại nội dung trong báo cáo chính trị của ban chấp hành.

Về thảo luận các văn kiện tại Đại hội:

- Đại hội cấp cơ sở: Thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp hành tổ chức hội cấp mình; dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành tổ chức hội cấp trên trực tiếp; dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội.

Nếu cấp cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu, thì các chi hội tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của tổ chức cơ sở Hội và dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội, cử đại biểu dự Đại hội cấp cơ sở.

- Đại hội cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (gọi chung là cấp huyện): Thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp hành cấp mình; dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành cấp trên trực tiếp; dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội.

- Đại hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (gọi chung là cấp tỉnh): Thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp cấp mình; dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội.

- Đại hội các tổ chức Hội khối 487 trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Hội: Thảo luận báo cáo chính trị của ban chấp hành cấp mình; dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của BCH T.Ư Hội.

(Kỳ sau: Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp).

B.B.T