(Tiếp theo kỳ trước)

4. Tích cực tham gia công tác vận động hội viên và nhân dân trên địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như các chính sách - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân; tình hình dân tộc, tôn giáo; đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ hội viên và nhân dân, kịp thời báo cáo hội cấp trên đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp giải quyết, tích cực phân công cán bộ, hội viên tham gia  trực tiếp các tổ vận động, hòa giải, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ổn thỏa, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

- Trên các địa bàn nhạy cảm, phức tạp các cấp Hội cần nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của hội viên; cán bộ hội thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với già làng, trưởng bản, người tiêu biểu có uy tín, các chức sắc tôn giáo; khi có tình huống phức tạp nảy sinh vận động họ cùng tham gia công tác tuyên truyền, vận động.

5. Thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” gắn với “Dân vận khéo” trong thực hiện các chính sách góp phần an sinh xã hội.

- Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định 1237/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Đề án quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết tồn đọng trong các cuộc chiến tranh. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; chương trình xóa đói, giảm nghèo; trợ giúp CCB và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CCB mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình CCB bị thiệt hại do bão lũ. Tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong xác nhận và thực hiện chính sách. Tiếp nhận, phản ảnh những nội dung còn vướng mắc về chính sách của CCB báo cáo về cơ quan chức năng của địa phương và T.Ư Hội để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện văn bản, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCB.  

- Bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tích cực tham gia các chương trình, các cuộc vận động, các Phong trào của T.Ư Hội và địa phương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là phong trào "CCB chung sức xây dựng nông thôn mới ", tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình "Giảm nghèo nhanh, bền vững".

- Tập hợp các doanh nhân CCB trên địa bàn, hướng dẫn các hoạt động làm kinh tế cho CCB nghèo; tổ chức các hoạt động thiết thực giúp CCB giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình CCB thực hiện phong trào “Dân vận khéo” “CCB gương mẫu”, CCB tham gia phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội cũng như phong trào xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát.

(còn nữa)

Ban Tuyên giáo T.Ư Hội