(Tiếp theo kỳ trước)

2. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở.

- Tăng cường các biện pháp và chủ động nắm tình hình hội viên và nhân dân thông qua các kênh tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nguyện vọng và đề xuất sáng kiến của hội viên kịp thời kiến nghị với cơ quan Đảng, chính quyền sử lý, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của hội viên và nhân dân.

- Chủ động nghiên cứu nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội, các chương trình, phong trào thi đua của nhà nước, dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị, phong trào bảo vệ ANTQ, phòng, chống các loại tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi trong các cấp hội và hội viên nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, sự hiểu biết của hội viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội nhất là những địa bàn nhạy cảm về quy hoạch sử dụng đất đai, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, du lịch, địa bàn có đông đồng bào dân tộc và tôn giáo sinh sống.

Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần giữ vững sự ổn định về ANCT - TTATXH tại địa phương.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức cho các cấp Hội và hội viên tham gia giám sát, góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác góp phần tích cực vào việc không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng và củng cố chính quyền, cơ sở chính trị; các đoàn thể chính trị tại địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Chủ động quản lý nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng CCB và nhân dân trong địa bàn, tham mưu cho Thường trực T.Ư Hội và các cấp Hội chủ động tiến hành tốt công tác tư tưởng, dự báo sớm, kịp thời định hướng, nhất là địa bàn tôn giáo phức tạp và những điểm nóng; tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác trong phòng, chống “diễn biến hoà bình” và tự diễn biến, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN.

- Thông qua Đại hội thi đua năm 2019, các cấp Hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân vận 5 năm qua đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” thiết thực lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

               (còn nữa)