Ban tổ chức thông tin tại buổi Họp báo.

Ngày 12-4, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm”.

Thông tin tại Họp báo, Hội thảo diễn ra vào ngày 22-4, tại T.P Kon Tum, tỉnh Kon Tum, với sự tham dự của gần 300 đại biểu.

Mục đích của cuộc Hội thảo nhằm: Khẳng định giá trị quan trọng của Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đối với Chiến dịch Bắc Tây Nguyên và bước phát triển tất yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên; đánh dấu bước tiến về trình độ tổ chức chỉ huy và thực hành chiến dịch; góp phần vào thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, làm thất bại một bước cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Đúc rút những bài học lịch sử và kinh nghiệm quý giá trong lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về tầm nhìn chiến lược, nghệ thuật tổ chức, thực hành chiến dịch, phương pháp tác chiến hiệp đồng binh chủng; quá trình phối hợp giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kon Tum, địa bàn Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, vận dụng, phát huy vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả Hội thảo nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và nhân dân đã kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; hội thảo là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung Hội thảo tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn; thế và lực của cách mạng miền Nam và mục tiêu tiến hành cuộc tiến công chiến lược giành thắng lợi quyết định, đánh bại một bước cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”. Khẳng định và làm rõ đường lối, quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; quyết sách đúng đắn, kịp thời của T.Ư Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng trong quyết tâm mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972, trong đó có hướng tiến công Bắc Tây Nguyên nhằm tạo ra cục diện mới cho cách mạng miền Nam tiến lên giành những thắng lợi quyết định. Tái hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và thực hành tác chiến linh hoạt, sáng tạo; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa bộ đội chủ lực với lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương và giữa các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, binh vận trong tiến công địch; công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, thông tin liên lạc trong chiến dịch; nghệ thuật nghi binh, tạo thế, bao vây, tiến công, đột phá và sử dụng lực lượng hiệp đồng binh chủng. Khẳng định vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn và những nguyên nhân góp phần làm nên thắng lợi của trận Đăk Tô - Tân Cảnh; những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến chiến dịch, chiến thuật, phát huy và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vũ Minh