Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Trung ương Hội CCB đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần thứ III (2007-2011), mục đích nhằm tổng kết các hoạt động CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tốt để phát triển phong trào. Hội nghị cũng nhằm biểu dương động viên, cổ vũ các CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnhđạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ, đại biểu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, lãnh đạo các tỉnh, thành và cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Căm pu chia, Hiệp hội CCB Lào và hơn 300 đại biểu, đại diện cho các CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Trong 5 năm qua, các CCB đã triên khai phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" có hiệu quả. Các loại hình kinh tế tăng nhanh cả về chất lượng và số lượng: tăng 7.878 trang trại, 563 hợp tác xã, 1.976 tổ hợp tác, 2.809 doanh nghiệp so với năm 2007. Tốc độ giảm nghèo nhanh và hiệu quả rất rõ rệt: giảm từ 7,67% năm 2007 (1768 hộ) xuoogns còn 3,67% năm 2010 (90.515 hộ)... Hội nghị cũng nhằm rút ra những kinh nghiệm hay trong phong trào để nhân rộng ra toàn quốc đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phấn đấu đến năm 2017 cơ bản xóa hết hộ nghèo, mỗi năm giảm 2,5 đến 3% hộ nghèo, đối với các huyện nghèo tập trung giảm được từ 4 đến 4,5% hộ nghèo. Mai Anh