Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Chiều 24-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự phối hợp hành động này cần chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hai bên sẽ lắng nghe được tối đa lượng ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân, từ đó động viên tinh thần toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết và giải quyết được những việc mới, việc khó của đất nước trong từng giai đoạn.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai bên, đặc biệt là ý kiến tham luận trí tuệ, sâu sắc, trách nhiệm của đại biểu tham dự hội nghị. Điều này đã thể hiện sự tương đồng giữa hai cơ quan trong việc giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam và những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động của Mặt trận thời gian qua với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, Chủ tịch nước nhắc lại quá trình lịch sử 92 năm hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định, hoạt động của Mặt trận đã không ngừng lớn mạnh và ngày càng được được củng cố.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, MTTQ ngày càng có vai trò quan trọng góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới theo đường lối của Đảng, quy định của pháp luật, xây dựng đất nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ quốc tế.

Cùng với đó, Mặt trận đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Cũng theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Mặt trận đã tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, tuyên truyền và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi...

"Với những thành tích to lớn đạt được trong thời gian qua, MTTQ tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị nước ta; góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc và sức mạnh to lớn cho sự ổn định, phát triển đất nước", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 - 2025, đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2022.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 16-8-2021 về 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để MTTQ các cấp tập trung triển khai thực hiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhằm khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc; phát huy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, lòng tự tôn và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, qua đó tạo niềm tin, sự thống nhất trong nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; có nhiều kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với các cơ quan của Đảng, Nhà nước giải quyết kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ phải góp phần tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

MTTQ và các đoàn thể cần vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; chú trọng hơn nữa phát động xã hội học tập trong mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế số, xã hội số… Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, Quốc hội, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa giải quyết kiến nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Thống nhất với trọng tâm công tác phối hợp trong năm 2022 đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu; chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác; phối hợp tham mưu cho Chủ tịch nước về những công việc liên quan đến công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác tại địa phương, cơ sở và đi công tác nước ngoài; có những giải pháp hiệu quả đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nghiên cứu, sửa đổi Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn…

HỒNG UYÊN