1- Tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, góp phần tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

2- Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 02/KL-TƯ ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng chương trình hành động của các cấp Hội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.

3- Tích cực tham gia các hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của địa phương giao, góp phần vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho CCB được giới thiệu ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiến hành các hoạt động theo Luật Bầu cử.

4- Chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách với CCB, phát huy nội lực, tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp và đồng đội, tiến hành đồng bộ các giải pháp giúp CCB giảm nghèo nhanh và bền vững. Hoàn thành khảo sát và thống kê các đối tượng nghèo, cận nghèo, đăng ký theo dõi quản lý hộ nghèo theo tiêu chí mới 2011-2015 của Chính phủ. Chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị toàn quốc CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ III, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5- Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về chỉ đạo Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ V gắn với chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận 66 của Ban Bí thư; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội nhiệm kỳ V, bao gồm:

  • Hoàn thành quy hoạch cán bộ Hội các cấp trong tháng 6-2011, báo cáo kết quả về T.Ư Hội.

  • Chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm vụ xây dựng, hoạt động nhiệm kỳ V của Hội CCB các cấp.

  • Tham gia sửa đổi Điều lệ Hội.

  • Chuẩn bị tốt nội dung Đại hội điểm vào quý IV-2011 để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội CCB các cấp năm 2012.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, các cấp Hội cần coi trọng công tác tư tưởng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, có định hướng tư tưởng kịp thời, bảo đảm sự kiên định vững vàng trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình.

Phạm Hữu Bồng