Hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Ngày 3-7-2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (Khóa VI). Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; 92/96 Ủy viên BCH T.Ư Hội có mặt dự Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức và Ban Dân vận T.Ư. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 và bầu bổ sung BCH T.Ư Hội, Ban Thường vụ và Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Trước đó, ngày 2-7-2019, Thường vụ BCH. T.Ư Hội CCB Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Văn Được, xem xét và thống nhất một số nội dung trình Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ 4.

Qua nghiên cứu báo cáo của Thường vụ, Hội nghị thảo luận và thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; Hội CCB các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Các cấp Hội, hội viên nêu cao tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp các phong trào, cuộc vận động của cả nước và địa phương. Thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cấp cơ sở; đang tích cực triển khai ở cấp huyện và tương đương. Trong quá trình thực hiện mô hình tổ chức, biên chế mới, các cấp Hội có rất nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, vướng mắc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế cần quan tâm chỉ đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới: Cần chủ động hơn trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tổ chức, biên chế, chính sách đối với CCB và cán bộ Hội. Một số tổ chức Hội thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo và xóa nhà dột nát, nhà tạm chưa đạt so với kế hoạch. Hoạt động của các tổ chức cơ sở, chi hội, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Những nhiệm vụ trọng tâm các cấp Hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm là: Tập trung triển khai kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI. Phối hợp thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 18-NQ/TƯ  của BCH T.Ư về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan ban, ngành ở T.Ư và địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”. Chỉ đạo công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư của Đảng, Nhà nước; các hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tiếp nhận vai trò Chủ tịch Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC) và tích cực chuẩn bị cho Đại hội VECONAC vào năm 2020 tại Hà Nội.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Chấp hành nhất trí 100% bầu bổ sung đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022), Ban Thường vụ và giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Quang Vũ - Đoàn Hải