Toàn cảnh hội nghị.

Chiều ngày 6/7/2022, hội cựu chiến binh huyện Chi Lăng tổ chức sơ kết công tác hội cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2022. Đến dự có đồng chí Vi Công Hậu- Trưởng ban dân vận huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQ huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo một số các đoàn thể trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các cấp Hội đã chủ động xây dựng các chương trình hoạt động, kế hoạch nhiệm vụ công tác Hội năm 2022; các nhiệm vụ trọng tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương năm 2022.Thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, phòng, ban trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Kết quả phát triển hội viên; Trong quý đã kết nạp được 24 hội viên, chuyển đến 01; giảm 42 hội viên (do từ trần 41, chuyển nơi khác 01); đưa tổng số hội viên đến nay là 3.290 hội viên (trong đó hội viên chống Pháp: 33, chống Mỹ: 716, bảo vệ Tổ quốc: 2.541), tỷ lệ thu hút vào Hội đạt 89,29 %. Về công tác xây dựng tổ chức hội; Các cấp Hội đã tổ chức xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện đến các Chi hội và hội viên. Trong quý tổ chức Hội trong toàn huyện gồm: 22 Hội cơ sở xã, thị trấn và khối 487 (trong đó có 20 hội cơ sở xã, thị trấn và 02 hội cơ sở khối 487); tổng số chi hội hiện nay là 164 chi hội, giảm 13 chi hội so với năm 2021 (do sáp nhập các khu phố, thôn). Các cấp hội đều chấp hành và thực hiện tốt Điều lệ, nghị quyết của Hội, duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định của Hội cấp trên đề ra.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên tích cực chủ động phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào quyên góp, ủng hộ gia đình chính sách, người có công, các loại quỹ khác do địa phương phát động.

Thanh Hà