Năm 2016, Hội CCB các tỉnh trong Cụm đã chỉ đạo, hướng dẫn, phát động thi đua và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội, là tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn kịp thời các luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng dân chủ, nhân quyền nhằm thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân.
Các hội trong Cụm đã hoàn thành việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội CCB Phú Yên tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình: “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Các cấp hội đã nhận giúp đỡ 149 hộ nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; giúp đỡ 68 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Kết quả đã có 101 tập thể và 278 cá nhân được cấp ủy các cấp khen thưởng.
Các hội đã tập trung lãnh đạo, tích cực triển khai tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tham gia các cuộc họp giới thiệu nhân sự là cán bộ của Hội CCB ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Kết quả có 2.954 CCB trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó: Quốc hội: 01 đ/c; cấp tỉnh 15 đ/c; cấp huyện 151 đ/c; cấp xã 2.785 đồng chí. Riêng cán bộ Hội CCB có 453 đ/c, cấp tỉnh 02; cấp huyện 13; cấp xã 436 đ/c. (BĐ: 880; PY: 491; KH: 720; NT: 378 CCB trúng cử HĐND các cấp). Các Hội cơ sở đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc kiện toàn cán bộ thôn, tổ dân phố, khối phố, Mặt trận, đoàn thể nhiệm kỳ 2016-2019. Kết quả đã có 4.275 CCB được bầu làm trưởng, phó thôn, tổ dân phố, khối phố và đoàn thể (BĐ:1.027; PY: 968; KH:1.567; NT: 713 CCB).
Vận động cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, tiết kiệm; giúp nhau giải quyết đầu ra của sản phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Hoàn thành việc tổng kết 05 năm Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 đạt kết quả tốt. Qua đó đã biểu dương khen thưởng cho 86 tập thể (tt) và 608 cá nhân (cn) có thành tích xuất sắc trong phong trào. (BĐ: 07 tt, 173 cn; PY: 52 cn; KH: 79 tt, 187 cn; NT: 196 cn). Đã giải quyết 19.800 việc làm, toàn Cụm đã xây tổng số 80 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Tổng số quà tặng các đối tượng trong dịp lễ, tết các tỉnh là 7.409 suất quà, trị giá 1,783 tỷ đồng. Đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 cho 12.879 CCB.
Các đơn vị trong Cụm tổ chức phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2016, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào. Từng đơn vị đã xác định phong trào thi đua như: Bình Định có “Con đường CCB tự quản” và nhiều mô hình khác được nhân rộng ở 57 cơ sở Hội, xây 03 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Phú Yên có công trình “Thắp sáng đường quê” xây 17 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Khánh Hòa có 222 “Con đường CCB tự quản”, mô hình CCB bảo vệ Môi trường biển, xây dựng được 13 nhà “Nghĩa tình đồng đội". Ninh Thuận có công trình "Con đường CCB tự quản" và xây dựng 22 nhà “Nghĩa tình đồng đội”.
Cũng tại hội nghị, các hội đã thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Theo đó, các Hội CCB trong Cụm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tăng cường công tác giáo dục chính trị, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, CCB, CQN kiên định lập trường, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Vận động cán bộ, hội viên CCB, CQN tham gia các lớp tập huấn kinh tế ở địa phương, hưởng ứng thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, mạnh dạn tiếp thu các tiến bộ KH-KT, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi… nhằm tăng năng suất đem lại hiệu quả kinh tế cao; góp phần giảm nghèo bền vững. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên CCB. Tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch của địa phương.
Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tốt việc giám sát và phản biện thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB theo Quyết định 217- QĐ/TW. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB, chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCB.
Năm 2017, là năm tiến hành đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Vì vậy, các Hội trong Cụm sẽ chủ động nắm vững nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, tổ chức thành công đại hội cấp mình và thực hiện tốt các hoạt động công tác của Hội. Động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy các kết quả đã đạt được; tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn./.
Công Thi