Ngày 19-4-2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 557/QĐ-TTg về việc thành lập và hoạt động Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Việc thành lập và hoạt động Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" cũng nhằm tuyên truyền vận động cả nước hướng về Trường Sa, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) từ đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất và tinh thần cho quân và dân huyện Trường Sa.

Ngày 14-12-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2380/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách về biển đảo, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã thành lập bộ phận thường trực giúp việc, ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Để tham gia xây dựng Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 10 (khoá IV) tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định vận động trong toàn Hội ủng hộ Quỹ, mỗi hội viên từ 2.000 đồng trở lên, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thân yêu, đồng thời cũng là chỗ dựa chính trị tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò của biển, đảo nước ta nói chung, của Trường Sa nói riêng, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PV