Qua một năm triển khai thực hiện, các cán bộ, hội viên đều đồng tình với chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cuộc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nhận thức và hành động đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Trong năm 2012 có thêm 20 ngàn hội viên CCB rước ảnh Bác Hồ về hộ gia đình treo nơi trang trọng nhất, qua đó để mỗi CCB tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống hàng ngày. Hiện nay, hầu hết các CCB đều có ảnh Bác trong nhà, trong dịp lễ 2-9 nhiều CCB (nhất là ở huyện Cai Lậy) đã tự nguyện tổ chức lễ giỗ Bác Hồ với tấm lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác đối với đất nước, dân tộc.

Hội CCB đã chủ trương gắn việc học tập với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nên các cấp Hội trong tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Các cấp Hội CCB tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Một tăng bốn giảm”; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 1.164 vụ thành công, nhận cảm hóa gần 200 đối tượng xấu...

Hồng Lâm