Trong năm 2012, thành công của Hội là đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải phóng mặt bằng, tái định cư các khu kinh tế trọng điểm và thực hiện các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2012 là năm tiến hành Đại hội CCB các cấp, Hội đã phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh, thu được kết quả tốt, làm tăng thêm sự gắn bó của hội viên với tổ chức Hội.

Hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2013, trong đó chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, tích cực tham gia và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là bảo vệ Đảng, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào của Hội. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB tỉnh, gắn với triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB Việt Nam lần thứ V và sửa đổi bổ sung điều lệ Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Tin và ảnh: Lê Anh Thi