Thực hiện tốt chương trình hoạt động và nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở, trong hai ngày 11 và 12-3-2010, Hội CCB tỉnh Nam Định đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ Hội năm 2010 cho 284 cán bộ chủ chốt của các Hội CCB cấp cơ sở trở lên của 10 huyện, thành phố và các khối doanh nghiệp, dân chính đảng trong toàn tỉnh.

Với năm chuyên đề cơ bản là: Những nội dung cơ bản liên quan đến xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; giải quyết tranh chấp dân sự trong cộng đồng dân cư; tình hình thế giới, khu vực trong thời gian qua; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của tỉnh năm 2010 và triển khai kế hoạch xây dựng mô hình phong trào “Ba giỏi, hai vững mạnh” về an ninh trật tự cùng nhiều nội dung nghiệp vụ công tác Hội, lớp học đã được các giảng viên của Trường chính trị Trường Chinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh... truyền đạt cụ thể, sâu sắc, làm cơ sở cho các hoạt động của Hội CCB các cơ sở trong toàn tỉnh ngày càng phát triển toàn diện.

QUỐC HUY