Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, quán triệt. Kết luận 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CCB”; Hội CCB với Công tác về môi trường; Phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm và HIV – AIDS…
Mặc dù điều kiện ăn ở, sinh hoại khó khăn, thời tiết nắng, nóng. Nhưng các học viên dự tập huấn đều năm chắc nội dung và làm thu hoạch khá tốt.

Công tác hội