Trong thời gian 5 ngày, lớp tập huấn đã được bồi dưỡng những nội dung cơ bản như: Mộ số vấn đề mới và phát triển được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Công tác tư tưởng đối với CCB trong giai đoạn cách mạng hiện nay; Kết luận số 66-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX); Nghị quyết số 5 của TƯ Hội và các văn bản về công tác quy hoạch cán bộ; luật thi đua khien thưởng và một số mẫu biểu báo cáo công tác Tuyên giáo; Tình hình An toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, một số vấn đề cơ bản của pháp luật TTATGT và một số hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội. Đây là những nội dung thiết thực, làm cơ sở để các cấp Hội trong tỉnh vận dụng vào thực tiễn hoạt động theo 5 chuyên đề nghị quyết TƯ Hội CCBVN, góp phần xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch vững mạnh.

Công tác hội