Nhiều năm qua, các cấp Hội CCB T.P Đồng Xoài luôn chú trọng làm tốt công tác phát triển kinh tế, nhằm cải thiện đời sống cho gia đình hội viên.

Thành Hội phát động hội viên xây dựng quỹ Hội. Năm 2019, tổng số tiền quỹ Hội có 5,972 tỷ đồng, bình quân 2,7 triệu đồng/hội viên. Tiền quỹ Hội đã hỗ trợ giải quyết khó khăn đột xuất cho 568 lượt hội viên vay với lãi xuất thấp. 162 hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn được vay không lãi, với số tiền 751,9 triệu đồng. Các hội viên có kinh tế khá còn bán trả chậm tiền con giống và thức ăn gia súc cho hội viên khó khăn với tổng số tiền hơn 310 triệu đồng.

Phần lớn các hộ hội viên khó khăn được vay Ngân hàng CSXH do Hội nhận ủy thác để hỗ trợ vốn sản xuất với 2.087 lượt hội viên vay. Đến nay, Hội CCB T.P Đồng Xoài cơ bản xóa hết hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo tiêu chí mới, số hộ giàu là 342 hộ, đạt 16,38%; hộ khá 859 hộ đạt 41,16%; hộ trung bình 886 hộ đạt 42,45%.

Duy Hiến