Bằng việc xây dựng quỹ hội cho các hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, Hội CCB phường đã từng bước hoàn thành mục tiêu “xóa đói, giảm nghèo” trong các gia đình hội viên. Kể từ năm 2005, hội đã tham gia vay vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội, giải quyết cho 105 lượt hội viên vay với lãi suất ưu đãi. Từ những nguồn vốn trên, nhiều hội viên đã có công ăn việc làm ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 6,1% năm 2001 xuống còn 0,04% năm 2009. Trong khi đó, tỷ lệ hội viên có mức sống từ khá trở lên tăng nhanh từ 20% năm 2004 lên 41% năm 2009. Nhiều hội viên đã thành lập doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh thu hút hàng chục đến hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định như các CCB Nguyễn Anh Tuấn (phố Tân An), Nguyễn Văn Thọ (phố Sa Đéc), Nguyễn Văn Nghệ (phố Tân Lập)… Ngoài, Hội CCB phường còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: động viên, giúp đỡ tự vệ huấn luyện, quản lý lực lượng dự bị động viên, giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ…

CP