Hội CCB phường thực sự là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động xoá đói nghèo, làm giàu chính đáng, Hội đã tín chấp vay ngân hàng và huy động các hội viên góp vốn, cho hàng chục gia đình hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Riêng các hội viên là chủ doanh nghiệp, luôn ưu tiên giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách, CCB, con em thương binh, liệt sĩ. Các công ty: Cổ phần Hoà Bình, Cổ phần thương mại Đông Hằng còn tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng/năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 200 triệu - 1tỷ đồng/năm, đồng thời còn trích hàng trăm triệu đồng, đóng góp xây dựng địa phương và hoạt động từ thiện. Các CCB Vũ Minh Tĩnh, thương binh hạng 1/4 (làm dịch vụ ăn uống), Đặng Thị Xuân - nạn nhân chất độc da cam (làm đại lý gạch ngói) và CCB Nguyễn Văn Dùng (làm kinh tế trang trại) đều đem lại nguồn thu trên 100 triệu đồng /năm.

Đến nay, Hội CCB phường Giếng Đáy đã xoá được nghèo, 43% số hội viên có mức sống khá và giàu.

Bài và ảnh: Ánh Nguyệt, Văn Phiện