Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo 2 cơ quan đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hòa Định Tây xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, đồng thời phân công trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo, học sinh nghèo. Qua đó, Hội CCB tỉnh trích Quỹ khuyến học trao tặng 3 học sinh với số tiền là 3.000.000 đồng và vận động cán bộ, công chức cơ quan số tiền là 1.800.000đồng; Ban Dân tộc Tỉnh trích Quỹ khuyến học trao tặng 2 học sinh với số tiền là 2.000.000 đồng và vận động cán bộ, công chức cơ quan số tiền là 1.200.000đồng. Quà được trao tặng là xe đạp, quần áo đồng phục, cặp, sách, vở và tiền mặt để học sinh mua sắm một số dụng cụ học tập vào năm học mới.
Đây là kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014 về: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo; nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng mô hình mới trong học tập và làm theo gương Bác.
Theo kế hoạch, lãnh đạo và cán bộ, công chức của Hội Cựu chiến binh Tỉnh và Ban Dân tộc Tỉnh sẽ tiếp tục vận động giúp đỡ các hộ nghèo và 5 học sinh trên bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong thời gian tới./.
Công Thi - Phạm Công