Hội CCB huyện hiện có gần 2.300 hội viên, sinh hoạt trong 147 chi hội. Trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận hội viên CCB và nhân dân còn có những hạn chế. Từ tình hình đó, Hội CCB huyện đã có nhiều chủ trương, biện pháp phối hợp để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên và từ thực tế của Hội, Thường trực Hội CCB huyện phối hợp với Hội đồng PBGDPL, Phòng tư pháp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, LLVT, cơ quan, nhà trường… trên địa bàn huyện để tham mưu, xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp Hội. Bước tiếp theo, Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực Hội các cấp hướng dẫn, phổ biến quán triệt đến cán bộ, hội viên để thực hiện. Trong 2 năm qua, Hội mở 25 lớp tập huấn về pháp luật với trên 4.320 lượt cán bộ Hội; phát huy hiệu quả tuyên truyền của 13 báo cáo viên pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, phổ biến pháp luật thông qua các kỳ sinh hoạt chi hội, phân hội, tọa đàm với thế hệ trẻ; các hội viên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân thông qua các buổi sinh hoạt ở thôn bản, khối xóm. Hội cũng chủ động phối hợp tuyên truyền qua kênh truyền hình của tỉnh, huyện và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Đặc biệt là qua hoạt động của hội viên thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào để tuyên truyền và kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các tổ chức hội…
Việc kiểm tra đôn đốc được thực hiện nghiêm túc. Trong 2 năm, số Hội cơ sở kiểm tra 34 lượt (đạt 200%), số chi hội được kiểm tra 116 lượt (đạt 79%). Ngoài ra còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, giám sát việc PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, bản khối, xóm được 12 cuộc. Định kỳ có sơ kết đánh giá lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ của Hội.
Những hoạt động trên có hiệu quả thiết thực. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Hội phối hợp thành lập và hoạt động có hiệu quả 147 tổ tự quản ở hầu hết các cơ sở, chi hội, phân hội. Hòa giải thành công 86 trường hợp; cung cấp 165 tin tức có giá trị cho các lực lượng và cơ quan chức năng xử lý; tham gia giáo dục cai nghiện được 25 đối tượng, trong đó hoàn lương được 12 đối tượng. Xây dựng và nhân rộng được 26 mô hình trên các mặt, trong đó tiêu biểu là các mô hình “Khu dân cư sạch về ma túy” ở bản Hội 3, xã Châu Hội; mô hình “Địa bàn không có ma túy” ở bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh; bản Bông 2, xã Châu Thuận; mô hình “Toàn dân đoàn kết bảo vệ ANTT” ở bản Chao, xã Châu Hoàn; bản Cọc, xã Châu Bính; mô hình “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội” ở bản Ban 2, xã Châu Phong; bản Xốp Hốc, xã Diên Lãm; mô hình “Không có con em vi phạm pháp luật” ở bản Na Xá, xã Châu Hoàn ...
Nguyễn Ngọc Trân