Với thời gian 4 ngày, các học viên đã được tìm hiểu một số chuyên đề chính trị và nghiệp vụ hoạt động công tác hội, như: Chủ nghĩa Mác – Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; Vị trí, vai trò tính chất chức năng nhiệm vụ của hội CCB Việt Nam; Tổ chức các hoạt động của Hội CCB cơ sở xây dựng hội CCB trong sạch vứng mạnh; Công tác vay vốn Ngân hàng CSXH – gửi tiền tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội…
Công tác hội