Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg) gồm 93 doanh nghiệp: 4 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, gồm: Ngân hàng NNPTNT, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty TNHH MTV Khoáng sản; 62 doanh nghiệp, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm triển khai cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa bảo đảm phù hợp với tiêu chí quy định...

Hải Châu