Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-9-2019 tại Hà Nội. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiến hành xin ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị (được đăng toàn văn trên trang Thông tin điện tử Báo CCB Việt Nam). Nội dung chính của Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần này gồm có 2 phần:

Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình khối Đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019. Trong đó, khẳng định 5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phần thứ hai: Mục tiêu và chương trình hành động Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, mục tiêu hành động là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chương trình hành động gồm 5 điểm và những giải pháp cơ bản để thực hiện các chương trình đó.

Thời gian góp ý: từ ngày 17-8 đến 10-9-2019. Nơi nhận góp ý: Văn phòng Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: vanphongubtwmttq@gmail.com.

Báo CCB Việt Nam