Lễ Noel năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đồng bào Công giáo, trong thư có đoạn: “…Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do…”.

Đây cũng là thời điểm diễn ra Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947. Dù ở nơi chiến khu rừng núi xa xôi, đối mặt với bao hiểm nguy của cuộc càn quét, tấn công tổng lực của thực dân Pháp, dù bận trăm công nghìn việc của Chính phủ lâm thời... nhưng trước sự kiện trong đại của đồng bào công giáo, Bác vẫn dành thời gian để viết thư chúc mừng và động viên. Trong thư, Bác  đã nhắn nhủ đồng bào ta, dù Giáo cũng như Lương phải đoàn kết để kháng chiến chống lại thực dân xâm lược, bảo vệ độc lập của Tổ quốc và tự do cho các tôn giáo.

Đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng, nhất quán trong các văn kiện của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta; là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Đã là người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng cũng đều chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng.

Lê Minh