Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân
69 năm trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra sức mạnh tổng hợp quyết định thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đưa tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và quốc tế sâu sắc, Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất-một điểm sáng của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, kiên định mục tiêu: Độc lập dân tộc gắn liền với với CNXH, trong giai đoạn cách mới.
Đó là: Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta mới 15 tuổi. Trong hoàn cảnh lịch sử bị kẻ thù tìm trăm phương ngàn kế tiêu diệt, Đảng phải vừa củng cố, xây dựng và vừa lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt có những điều chỉnh về chủ trương, đường lối rất đúng đắn kể từ sau Hội nghị T.Ư 6 (tháng 11-1939). Đội ngũ đảng viên phát triển có chất lượng, nhiệt tình cách mạng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nên đã quy tụ được nhân dân đấu tranh giành chính quyền.
Nắm bắt thời cơ kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn. Đảng đã chủ động, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, chuẩn bị đón thời cơ, lãnh đạo và chỉ đạo quần chúng nhân dân tận dụng thời cơ thuận lợi để Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, đây là bài học độc đáo nhất về sự lãnh đạo của Đảng ta trong Cách mạng Tháng Tám. Trong các tình huống của cách mạng, Đảng không những phát huy những kinh nghiệm và bài học quý báu đó, mà còn luôn xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong - lãnh đạo - quyết định - không thể thay thế của Đảng trong sự phát triển đi lên của dân tộc.
Đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân để thực hiện cuộc cách mạng giải phóng và phát triển. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 nhanh chóng giành thắng lợi là kết quả của sức mạnh khối đoàn kết toàn dân được Đảng phát huy cao độ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất. Đảng đã xuất phát từ chính lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân để tổ chức, tập hợp nhân dân ra trận tuyến đấu tranh. Chủ trương “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”, đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng, tạo nên một cao trào cách mạng mạnh mẽ chưa từng thấy, không chỉ có ý nghĩa kinh tế trước mắt mà còn mang nội dung chính trị sâu sắc. Đó là hình thức thích hợp nhất lúc bấy giờ để tập hợp, phát động, động viên đông đảo quần chúng, tiến lên giành thắng lợi. Trong mọi hoàn cảnh, kiên định mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, trên tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, nắm vững thời và thế, phát huy sức mạnh tổng lực của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đã được Đảng vận dụng linh hoạt đưa đất nước tiến lên, đổi mới và hội nhập.
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế đặt ra cho toàn Đảng và dân tộc ta nhiều vận hội mới, thời cơ mới, nhưng cũng đan xen nhiều thử thách, khó khăn. Hơn lúc nào hết, Đảng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp xã hội vào cuộc chiến đấu xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám trong bối cảnh cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết 28 NQ/TƯ về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mang lại; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới.
TNC