Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum vừa hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapư (Lào), nhằm thảo luận về việc tiếp tục cử Đội K53 tỉnh Kon Tum sang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2023-2024. Hai bên đánh giá: Mặc dù trong điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng mùa khô 2022-2023, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapư và các địa phương của tỉnh tích cực chỉ đạo, vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, tham gia bảo vệ, dẫn đường, bảo đảm an toàn; giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho Đội K53 tìm kiếm, cất bốc được 6 HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh Attapư.

Mùa khô 2023-2024, hai bên thống Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Attapư tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập HCLS.

Tại hội đàm, hai bên ký biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2023-2024.

Hùng Nguyễn