Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho 2 đội (K70 và K71) tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn mùa khô năm 2023-2024.

Trong đợt 1 từ ngày 9-11-2023 đến 25-1-2024, có 81 cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 đội K70 (Quân khu 7) và đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các lực lượng và nhân dân tìm kiếm, quy tập HCLS tại 5 tỉnh: Kam Pong Chàm, TBong Khmum, Siêm Riệp, Bần Tia Miên Chây, Ốt Đô Miên Chây. Trong đó, lực lượng Đội K70 tìm kiếm tại 2 tỉnh Kam Pong Chàm, TBong Khmum; Đội K71 tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn 3 tỉnh còn lại.  

Tại buổi lễ xuất quân, đồng chí Võ Đức Trong - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ 2 đội K70 và K71 đã làm tốt công tác chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đề nghị 2 đội tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc và xác định  tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là đạo lý, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, hai đội phải phối hợp với chính quyền, lực lượng bảo vệ của nước bạn, chủ động làm công tác tuyên truyền kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để các tổ chức, người dân nước bạn quan tâm, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ giúp cho công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được thuận lợi hơn…

Mai Hoa