Đoàn đã nghe Thường trực các Tỉnh hội báo cáo công tác xây dựng và hoạt động của Hội trong năm 2010. Tập trung vào công tác chăm lo đời sống hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp và thăm một số cơ sở Hội ở nông thôn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Nổi bật là Tỉnh hội Kiên Giang, 9 tháng qua đã kiện toàn các tổ vay vốn theo địa bàn, thành lập thêm 15 tổ vay vốn và tín chấp cho 707 hộ vay với tổng số tiền lên 14,158 tỷ đồng, nâng tổng số là 621 tổ với 17.208 hộ vay, tổng số dư nợ là 158,891 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 88 căn nhà đồng đội, sửa chữa 44 căn nhà tạm và 122 căn nhà tình thương cho hội viên... Quỹ trong Hội ủng hộ trên 1,8 tỷ đồng, bằng nhiều hình thức đã giảm được 102 hộ nghèo. Tỉnh hội An Giang xây dựng quỹ được 2,563 tỷ đồng (bình quân 201.900 đồng/hội viên). Các cấp Hội đã vận động quỹ xoá nhà tạm được 434,5 triệu đồng, đã cất mới và sửa chữa 21 căn nhà cho hội viên. Ngoài ra, còn huy động gần 1,5 tỷ đồng vốn giúp nhau xoay vòng không tính lãi cho hội viên có vốn kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,17% ...

Tin và ảnh: Phương Nghi