Bộ LĐTBXH vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, về phần căn cứ xây dựng dự thảo, Bộ đề xuất bổ sung Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13-11-2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Đối tượng điều chỉnh bao gồm: Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2022; người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức chung mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-1-2022.

Về mức điều chỉnh, Bộ LĐTBXH đề xuất điều chỉnh chung cho tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức 7,4%.

Sau khi điều chỉnh theo mức chung, những người nghỉ hưu trước năm 1995 mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng điều chỉnh tiếp.

Cụ thể, tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/tháng.

Tổng số kinh phí điều chỉnh dự kiến là khoảng 12.650 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư và bổ sung cho người nghỉ hưu trước năm 1995 là 3.648 tỷ đồng.

Thanh Bình