1. Việc phối hợp, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội CCB và công an phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
  2. Gắn kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch với công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “xóa đói giảm nghèo”…
  3. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có kế hoạch giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở, đặc biệt chú ý phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những biểu hiện chia rẽ nội bộ trong Đảng và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân…
  4. Đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện NQ 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị và đấu tranh bài trừ các TNXH khác…
  5. Phát hiện, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện NQ liên tịch 01; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng CCB, công an ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động các tổ chức tự quản mà hội viên CCB tham gia như: Tổ hòa giải, CCB tự quản về ANTT, tổ an ninh nhân dân… góp phần đạt hiệu quả hơn nữa trong bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn TT ATXH ở cơ sở.
  6. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết liên tịch ở các cấp; duy trì chế độ giao ban, thông báo tình hình, kết quả hoạt động của công an và Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo các cấp trong tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch liên kết giữa hai lực lượng công an và CCB.
    Bài và ảnh: NGUYỄN PHÚC ẤM