Tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Sau khi nêu lên hai vấn đề lớn: “Nghị quyết 09 là mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Hội” và: “Thực hiện Nghị quyết 09, Hội đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và làm nòng cốt trong các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra”, Phó chủ tịch Phạm Hữu Bồng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại...

...Chúng tôi nhận thấy một số địa phương nhận thức NQ 09 của Bộ Chính trị về những quan điểm của Đảng đối với CCB và công tác CCB chưa sâu, chưa đầy đủ:

  • Việc thực hiện Pháp lệnh CCB, Nghị định số 150 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của liên bộ để thực hiện Pháp lệnh CCB đã được hầu hết các địa phương quan tâm chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả, tạo được phấn khởi tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với CCB, song cũng còn một số địa phương chưa quan tâm đầy đủ, nên việc triển khai thực hiện Pháp lệnh CCB, Nghị định của Chính phủ còn chậm, thiếu đồng bộ.

  • Việc thực hiện Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức T.Ư về biên chế tổ chức ở các cấp Hội, đã được các cấp uỷ Đảng địa phương quan tâm chỉ đạo theo Hướng dẫn 06 nhưng cũng còn một số địa phương chưa thực hiện thống nhất, còn trên 30 huyện biên chế ở cấp Huyện hội CCB chỉ có 2 người; một số nơi cấp tỉnh cũng không đủ biên chế, nên gặp rất nhiều khó khăn.

  • Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp CCB tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng một số nơi Hội CCB vẫn chưa nhận thức đầy đủ tính chất quần chúng của Hội, còn khắt khe, cầu toàn, chưa tích cực phát triển các đối tượng mới vào Hội. Đối với các cơ quan bộ, ngành ở T.Ư, nhiều nơi CCB có nguyện vọng được thành lập Hội, nhưng vẫn chưa được.

  • Qua khảo sát, việc thực hiện Nghị quyết 09 ở các địa phương, cấp uỷ, chính quyền các cấp đều đánh giá cao vai trò của CCB trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhưng lại chưa có cơ cấu cứng xác định Hội CCB tham gia vào cấp ủy cơ sở.

  • Thực hiện Luật cán bộ, công chức cũng đang nảy sinh những vấn đề mới trong công tác cán bộ Hội: NQ số 09 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh CCB đã xác định cán bộ Hội là những ngườ đã hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, về hưu, xuất ngũ, chuyển ngành… Nghị định số 92/2009/NĐ-CP xác định Chủ tịch Hội CCB là công chức cấp xã… Khi làm quy hoạch một số địa phương đã đưa các đồng chí CCB đang còn độ tuổi công chức thay thế các đồng chí Chủ tịch là cán bộ quân đội nghỉ hưu (số này hiện có trên 42%). Do đặc thù của Hội CCB, hiện nay các chức danh cán bộ chủ chốt và cán bộ cơ quan từ cấp huyện trở lên đều là cán bộ quân đội, đã nghỉ hưu, nên cần có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan của Đảng và Nhà nước về tiêu chí trong tuyển chọn, bổ nhiệm, độ tuổi, thời gian giữ chức vụ… thực hiện theo điều 84 của Luật cán bộ, công chức.

  • Thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ làm công tác Hội, kinh phí hoạt động của Hội đang có những điểm chưa phù hợp, mặc dù đã được kiến nghị, đề xuất nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi; phụ cấp kiêm nhiệm cho số cán bộ Hội ở khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chưa được thực hiện đầy đủ. Việc triển khai thực hiện chính sách đối với CCB tham gia chống Mỹ chưa được hưởng chế độ bị mất giấy tờ, số CCB bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ và các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết.

  • Việc tập hợp và hoạt động của CQN ở cơ sở tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng cũng đang gặp những vướng mắc như: trong 3 cơ quan Hội CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan quân sự địa phương cùng phối hợp vận động tập hợp CQN, nhưng cần xác định rõ cơ quan nào chủ trì. Chúng tôi thấy giao cho Hội CCB chủ trì là phù hợp. Cấp uỷ, chính quyền cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để anh chị em hoạt động có hiệu quả. Từ những tồn tại trên, chúng tôi thống nhất với những kiến nghị mà trong báo cáo đã nêu.

Trên đây là một số ý kiến báo cáo làm rõ thêm về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong NQ số 09 của Bộ Chính trị, những vấn đề đang còn tồn tại, kiến nghị. Đề nghị Ban Bí thư có kết luận chỉ đạo để các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các bộ, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ; phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội CCB thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vượt qua những khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

CCB