Nội dung hội thảo tập trung vào tài năng, đạo đức cùng những cống hiến to lớn của Đại tướng Hoàng Văn Thái đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội Việt Nam nói riêng; những cống hiến của Đại tướng Hoàng Văn Thái trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, khẳng định Đại tướng là nhà quân sự mưu lược, tài năng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hội thảo cũng đề cao hình tượng một vị tướng đức độ của cách mạng Việt Nam, mối quan hệ trong cuộc sống đời thường của Đại tướng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giữa Đại tướng với gia đình, bạn bè, quê hương, tấm gương kiên trung, mẫu mực cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân học tập noi theo.

Đại tướng Hoàng Văn Thái (tên thật là Hoàng Văn Xiêm) sinh ngày 1/5/1915 tại làng An Khang, tổng Đại Hoàng, nay là xã Tây An, huyện Tiền Hải, Thái Bình, trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Hoàng Văn Thái được Đảng, Nhà nước và quân đội tin cậy giao nhiều chức vụ quan trọng. Không chỉ là một nhà tổ chức thực tiễn quân sự xuất sắc, Đại tướng Hoàng Văn Thái còn góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận trong quá trình cụ thể hóa đường lối chính trị, quân sự của Đảng vào đấu tranh vũ trang, tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

PV