Tại Đại hội lần thứ II, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong cả nhiệm kỳ, đó là:

Về phương hướng: Hiệp hội phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các doanh nhân CCB luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Chính phủ, ra sức khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu vươn lên làm ăn, hiệu quả ngày càng cao hơn, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn, làm giàu chính đáng đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội và phát triển Hiệp hội có số lượng hội viên tăng, chất lượng cao.

Về nhiệm vụ và giải pháp: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn; đẩy mạnh phong trào thi đua trong Hiệp hội; khơi dậy phong trào từ các cụm thi đua. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội. Xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên...

Lê Minh Anh