374 vị tham gia Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt Đại hội.

* Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

* 50% ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam là người ngoài Đảng  

Từ ngày 18 đến 20-9-2019, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đại hội có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính phủ, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội… 1.300 đại biểu và khách mời, trong đó có 999 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân cả nước tham dự Đại hội.

Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam dự Đại hội có Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Triệu Văn Ngô - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Trượng - Ủy viên BCH T.Ư Hội, Trưởng ban Pháp luật T.Ư Hội.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Báo cáo Chính trị, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Đại hội nhận được 104 báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu; có 107 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó, có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản. Nhìn chung, hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và thẳng thắn, sau 3 ngày làm việc, Đại hội thực hiện hoàn tất chương trình: Đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 và rút ra 5 bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024:

+ Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

+ Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

+ Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

+ Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

+ Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam Khóa IX; thông qua kết quả hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là 385 vị; Đại hội đã hiệp thương cử  374 vị vào Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX (còn khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ). Trong đó, thành phần ngoài Đảng 187 vị (tỷ lệ 50%), nữ 80 vị (21,3%), dân tộc thiểu số 98 vị (26,2%), tôn giáo 64 vị (17,1%).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX là 62 vị; cử Chủ tịch, các Phó chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa IX. Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa IX;

Đại hội ra Lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quang Vinh