Hội phối hợp quân sự động viên 453 CCB thm gia cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu các đơn vị quân đội trong chiến tranh. Chi trả chế độ 142 lần 2 cho 1049 đối tượng, xét duyệt bước 3 đề nghị gần 400 trường hợp hưởng chế độ 142. thực hiện tốt quy chế hoạt động nghĩa tình đồng đội gắ kết tình bạn chiến đấu tổ chức các cấp hội CCB đã thăm hỏi động viên trên 300 lượt hội viên CCB, thương bệnh binh, gia đình chính sách va các hoạt động khác về nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền chi cho hoạt động này tới gần 70 triệu đồng

Công tác Hội