Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum, ngày 7-4-2021.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, cùng với tập trung lãnh đạo xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, Đảng, Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, hậu phương quân đội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự quan tâm trực tiếp của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức, lực lượng có liên quan, công tác chính sách trong quân đội không ngừng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; tiếp tục khẳng định là phương thức cơ bản đại diện và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, chiến sĩ. Thực tiễn xây dựng quân đội thời gian qua đã khẳng định vai trò to lớn của công tác chính sách, góp phần bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, các đối tượng được thụ hưởng. Các chế độ, chính sách ngày càng phong phú, đa dạng, như: Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các chính sách thu hút, động viên, khuyến khích người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, người làm việc giỏi, có năng suất, hiệu quả; có trình độ chuyên môn tay nghề giỏi; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách phục vụ chủ trương tinh giản tổ chức biên chế; chính sách bảo đảm điều kiện lao động. Đặc biệt, các chế độ, chính sách đặc thù đối với các đối tượng làm nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, làm nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ, biên giới, biển, đảo không ngừng được nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, đã kịp thời khuyến khích, động viên các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng nhằm tôn vinh, tri ân sự hy sinh, cống hiến của các đối tượng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cơ chế, điều kiện bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách ngày càng phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và quan điểm, chủ trương xã hội hóa sâu rộng của Đảng và Nhà nước; nhiều chế độ, chính sách đã có sự phân cấp sâu, phân quyền rộng, gắn chặt với cơ chế kiểm tra, kiểm soát, phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện chính sách, tạo sự chủ động và điều kiện thuận lợi, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị, góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác chính sách trong quân đội thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Mức độ đồng thuận trong nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác chính sách có nơi, có lúc, có nội dung chưa cao; các chính sách còn mang tính bình quân, chưa phản ánh được đầy đủ tính chất đặc thù hoạt động của các đối tượng; còn thiếu các chính sách đột phá; cơ chế, chính sách phát huy các nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện còn nhiều bất cập; mức độ chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần, nhất là các chính sách tạo động lực xây dựng quân đội trong tình hình mới chưa thực sự đáp ứng...

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Mục tiêu trên đã đặt ra cho công tác chính sách thời gian tới phải tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách mang tính cơ bản, đồng bộ, phù hợp với tổ chức quân sự và hoạt động quân sự, thực tiễn của đất nước, thể hiện sự quan tâm, ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và những người tham gia phục vụ quốc phòng; trong đó, chú trọng các chính sách để phát triển toàn diện con người, theo hướng: Thu hút người tài, người giỏi, nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong quân đội; khuyến khích việc tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành động của cán bộ, chiến sĩ; phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo, sự đam mê khoa học, kỹ thuật; tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực, sở trường của từng con người trong từng lĩnh vực công tác; thực hiện công bằng xã hội; quan tâm đúng mức đối với các lực lượng làm nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa.

Để công tác chính sách tạo động lực mạnh mẽ xây dựng quân đội tiến lên hiện đại, cần tập trung nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), phù hợp đặc thù của lực lượng vũ trang. Tiền lương trong quân đội cần có sự nghiên cứu và cải cách một cách căn bản, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và đặc thù hoạt động quân sự. Đồng thời, phải được xây dựng trên nguyên tắc phân phối theo lao động; trả lương theo vị trí, việc làm, theo thứ bậc, chức vụ và trình độ đào tạo. Thực hiện chế độ tiền lương phải bảo đảm cho mỗi thành phần phục vụ trong quân đội cảm thấy sự quan tâm, tôn trọng của xã hội đối với lao động quân sự; yên tâm phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, do tính chất đặc thù trong các lĩnh vực hoạt động quân sự, chính sách tiền lương còn phải góp phần động viên, khuyến khích đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các lực lượng lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo...

Hai là, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng bảo đảm quyền lợi tối đa cho các đối tượng tham gia, nhất là các đối tượng đang phục vụ và khi thôi phục vụ trong quân đội. Thực hiện tốt vai trò “trụ cột” của chính sách bảo hiểm xã hội trong bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những chính sách nằm trong hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt quan trọng đối với các thành phần phục vụ quân đội. Trong đó, phải thể hiện rõ và đầy đủ hơn các điều kiện đặc thù của quân đội, nhất là các ưu đãi liên quan đến tuổi nghỉ hưu; các điều kiện nghỉ hưu đặc thù, chuyên biệt được quy định trong các luật chuyên ngành và các yêu cầu mới trong xây dựng quân đội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế hướng đến bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền lợi đối với các đối tượng và thân nhân các đối tượng phục vụ trong quân đội. Thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thôi phục vụ tại ngũ...

Ba là, từng bước nghiên cứu, đề xuất đồng bộ các nhóm chính sách tạo ra bước đột phá, nhằm thu hút, giữ chân người tài, người làm việc giỏi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trong quân đội. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách động viên, tuyển dụng để thu hút nguồn lực chất lượng cao; trong đó, tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các yêu cầu, tiêu chí tuyển chọn thành các chính sách, điều kiện cụ thể, nhằm xây dựng các yếu tố nền tảng đóng vai trò “bà đỡ”, thu hút mạnh mẽ các thành phần xã hội, nhất là lực lượng thanh niên ưu tú sẵn sàng phục vụ quân đội. Đồng thời đổi mới, hoàn thiện nhóm chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nhân tài, trên cơ sở đó, chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, sử dụng và phát triển tài năng một cách liên tục, hiệu quả; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ khoa học..., nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách bố trí, sử dụng hợp lý; đa dạng hóa các hình thức khen thưởng, vinh danh; ưu tiên trong xét thăng, phong quân hàm, nâng lương, kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ; đề xuất áp dụng và hoàn thiện các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, kết hợp với hoàn thiện chế độ hỗ trợ thường xuyên đối với cán bộ khoa học có trình độ cao theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hưởng so với quy định hiện hành, tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi, tốt nhất để họ luôn yên tâm lao động, cống hiến.

Bốn là, thường xuyên bám sát nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sự phát triển về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của quân đội, đề xuất, ban hành các chính sách đặc thù có tính đột phá đối với các đối tượng làm nhiệm vụ mới, yêu cầu cao, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Trong đó, cần tập trung đề xuất chính sách trực tiếp phục vụ yêu cầu hiện đại hóa quân đội; yêu cầu phát triển các quân chủng, binh chủng; các chính sách phục vụ yêu cầu điều chỉnh về tổ chức lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, sức cơ động cao gắn với những yêu cầu mới về phương thức hoạt động và phương pháp tác chiến hiện đại. Đồng thời, ban hành bổ sung các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược còn nhiều khó khăn, gian khổ, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng các khu kinh tế, quốc phòng; bảo đảm tính dự báo, đón đầu đối với các lực lượng và yêu cầu mới do thực tiễn đặt ra như lực lượng phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ...

Năm là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đáp ứng kịp thời chủ trương tinh giản biên chế của quân đội; bảo đảm tốt nhất quyền lợi của đối tượng tinh giản biên chế; bù đắp một phần vật chất và một số chính sách khác, nhằm tạo điều kiện cho đối tượng chuyển ra phát huy được phẩm chất, năng lực, sớm ổn định ở vị trí công tác mới. Thực hiện chu đáo các chính sách hậu phương quân đội, nhất là chính sách về nhà ở, đất ở, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ lao động sản xuất, kinh doanh đối với thân nhân những người phục vụ trong quân đội và tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác chính sách trong quân đội tiếp tục được đẩy mạnh sẽ là một trong những động lực quan trọng, mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng quân đội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Thiếu tướng TRẦN QUỐC DŨNG, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị)