Hai năm trước, các Hội CCB cơ sở trong cả nước đều đã đọc Công văn số 62 của Phó chủ tịch Hội CCB Phùng Khắc Đăng, nói về các chi hội cần trích hội phí mua báo cho chi hội mình và đọc báo trước khi sinh hoạt. Song chúng tôi nhận thấy: Còn nhiều cấp chi hội chưa mua báo CCB Việt Nam và chưa lưu giữ chuyền tay nhau đọc, nhất là chưa đọc báo trước khi vào sinh hoạt.
Chúng tôi cũng thấy việc họp chi hội hằng tháng, quý ở một số chi hội nội dung còn quá dài, nên việc đọc báo trước khi họp từ 10 đến 15 phút hầu như chi hội trưởng không đọc, nhất là do chi hội trưởng thiếu quan tâm, nên cả chi hội thiếu món ăn tinh thần này.
Đề nghị các chi hội trưởng cân đối hội phí, dành khoản tiền mua báo CCB Việt Nam cho chi hội mình, như Công văn của Thường trực T.Ư Hội đã gửi xuống.
NGUYỄN TIẾN AN