Bạn Nguyễn Nam Hải ở tỉnh Bình Dương và một số bạn đọc có hỏi về trường hợp chết trong khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ có được công nhận là liệt sĩ không. Về vấn đề này, Báo CCB Việt Nam xin thông tin như sau:
Theo quy định trước đây tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, việc xem xét xác nhận liệt sĩ chỉ áp dụng đối với những trường hợp chết trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên hiện nay Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi bổ xung một số điều ngày 16-7-2012 quy định được công nhận là liệt sĩ tại khoản 1, điều 11, mục h: “Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao” Như vậy, trường hợp đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao mà bị chết thì được xem xét xác nhận liệt sĩ, không phụ thuộc vào địa bàn hi sinh.
M.A