Hội ta là một tổ chức chính trị xã hội, vận dụng chế độ một thủ trưởng là không thích hợp, nên bỏ việc bầu chi hội trưởng, thay vào đó là bầu ban chấp hành chi hội, có thế mới đảm bảo được tính dân chủ, tập trung được trí tuệ cao để điều hành công tác Hội; ban chấp hành có thể ra nghị quyết và yêu cầu mọi hội viên phải thực hiện nghị quyết của chi hội. Vị trí, vai trò, hiệu lực của ban chấp hành được hội viên đề cao, tính tổ chức kỷ luật được coi trọng, bảo đảm được nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cùng là đoàn thể chính trị xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, đều có ban chấp hành ở chi hội, thế thì tại sao Hội CCB lại không có ban chấp hành? Đành rằng hoạt động của CCB có nét đặc thù riêng, nhưng không phải vì thế mà ta không tuân thủ quy định tổ chức chung của một đoàn thể chính trị xã hội. Mấy năm gần đây, thực hiện chế độ chi hội trưởng, đã gây khó cho chi hội hoạt động, chi hội trưởng không quán xuyến hết công việc, có mặt công tác còn chung chung, hiệu quả đạt thấp.

Tôi và một số đông hội viên đồng tình chỉ bầu chi hội trưởng, chi hội phó ở những chi hội dưới 10 hội viên, còn những chi hội có trên 10 hội viên trở lên thì nên bầu ban chấp hành, như vậy là phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

VŨ VĂN TUYNH