Ngày 1-7-2019, Luật Cạnh tranh 2018 chính thức có hiệu lực, một trong những điểm mới của Luật này là quy định cụ thể mức phạt tối đa đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh tại Điều 111.

Cụ thể: Vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh: Phạt tối đa 2 tỷ đồng; vi phạm quy định về tập trung kinh tế: Phạt tới 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm vi phạm; vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền: Phạt tối đa 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm; hành vi vi phạm khác: Phạt tối đa 200 triệu đồng.

Lã Độ