Đó là bài học căn cốt nhất trong những bài học được khẳng định từ mấy nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Tuy nhiên, bài học rất đúng đó cũng không dễ đã trở thành ngay chân lý. Thậm chí, giữa cuối nhiệm kỳ XII, khi mà Đảng ta đẩy cao cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, thì đã có nơi “tâm tư”, cho rằng “Phòng, chống tham nhũng làm chùn bước đổi mới” (!)

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, nhất là thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị, với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là ba khâu thống nhất, gắn bó chặt chẽ, tạo thành sức mạnh chính trị to lớn, có ý nghĩa quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Vấn đề được Đảng ta khái quát thành quan điểm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” (ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, tr.111).

Đỗ Trọng Hanh