Nhiều tổ chức cơ sở đã làm tốt công tác phát triển hội viên đạt, vượt chỉ tiêu hàng năm, tổ chức sinh hoạt đều và hoạt động tích cực. Nhưng cũng còn có những cơ sở chậm chạp, được chăng hay chớ trong phát triển hội viên, nhiều năm không đạt chỉ tiêu. Tại sao? Một mặt do thiếu trách nhiệm, vận động thiếu thuyết phục, mặt khác còn hẹp hòi, thành kiến cá tính, quá cầu toàn. Có những CCB tự giác làm đơn xin vào hội, nhưng không được xem xét thấu lý đạt tình, thậm chí không được chấp nhận. Do đó, có cơ sở còn nhiều CCB chưa được kết nạp vào Hội. Qua tình hình nêu trên, mong các cấp Hội vì sự phát triển của Hội và nguyện vọng, quyền lợi của CCB, cần quan tâm, nhắc nhở, kiểm tra việc phát triển hội viên, bảo đảm công bằng, vô tư, tích cực vận động và kết nạp nhiều hội viên vào tổ chức sinh hoạt Hội.

NGUYỄN HỮU HẠNH