Hội CCB huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ có 38 Hội cơ sở, trong đó có 5 hội thuộc 5 xã vùng công giáo toàn tòng. Để giúp đỡ hội viên công giáo nâng cao đời sống tinh thần vật chất, Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Khê luôn luôn coi trọng chỉ đạo, giúp đỡ công tác hội ở các xã này. Thông qua các kỳ sinh hoạt ở chi hội, huyện lồng ghép phổ biến các chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Chính phủ, các chương trình hỗ trợ của tỉnh với đồng bào vùng công giáo để bà con nhân dân và CCB biết thực hiện. Các tổ chức hội ở địa bàn này đã chủ động tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của Hội và địa phương kết hợp xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Trong quá trình tuyên truyền vận động, Hội CCB huyện Cẩm Khê luôn coi trọng công tác phối hợp với các giáo xứ, với MTTQ và các đoàn thể đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của kẻ xấu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Khi có sự kiện liên quan đến tôn giáo, cán bộ Hội có mặt kịp thời nắm tình hình cùng cấp ủy, chính quyền nhận định đúng sự việc và tham mưu giải pháp khắc phục có lý, có tình, nhanh chóng ổn định tu tưởng cho bà con giáo dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác Hội