Hội góp vốn luân phiên nhau vay không lãi và vay vốn ngân hàng để làm kinh tế tới 36,8 tỷ. Hội xoá được 42 nhà tạm, số hộ nghèo chỉ còn 0,6%. Đời sống chung rất khá: Thu nhập hằng năm có 368 hộ đạt trên 50 triệu, 68 hộ đạt 100 đến 300 triệu đồng. Hội cảm hoá được 75 cháu hư thành tốt, bồi dưỡng 67 đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng. Hội phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chế độ theo Quyết định 290/CP được 280 đồng chí, phối hợp xét duyệt 229 hồ sơ theo Quyết định 142/CP, cấp 260 thẻ BHYT. 61 chi hội đã thành lập được Câu lạc bộ cựu quân nhân với 678 hội viên.

NGUYỄN VĂN DU