Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó thủ tướng Chính phủ, nhiều Bộ trưởng và thành viên Chính phủ cùng Đoàn đại biểu T.Ư Hội CCB Việt Nam do đồng chí Trần Hanh - Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tham gia buổi lễ và ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bên, mở ra một giai đoạn hoạt động mới, chính quy, chặt chẽ và hiệu quả hơn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật.

Từ ngày thành lập, Hội CCB các cấp luôn phối hợp chặt chẽ các hoạt động của Hội với chính quyền, kết quả của sự phối hợp đã góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên các địa bàn.

Thông báo Kết luận số 66 ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới" đã chỉ rõ: Các ấp uỷ Đảng chỉ đạo Hội CCB xây dựng quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp.

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam, đồng thời thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25-12-2001; căn cứ vào Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 7-10-2005; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 3-6-2008.

Ngày 5-5-2010, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 01 về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Nội dung quy chế phối hợp có 13 điều:

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN

 1. Chính phủ tạo điều kiện để CCB, Hội CCB Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; góp phần xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Hội và động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; chống tham nhũng, lãng phí…

 3. T.Ư Hội CCB Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự địa phương, các ngành chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tập hợp, bồi dưỡng, động viên CQN giữ gìn phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

Điều 3: Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để CCB, Hội CCB Việt Nam tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp

 1. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tạo điều kiện thuận lợi để CCB, Hội CCB được ưu tiên giao đất, giao rừng, giao mặt nước, tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội; được ưu tiên vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm xóa đói, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CCB, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, tập huấn, bồi dưỡng cho các cấp Hội, hội viên về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; động viên CCB nâng cao ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, làm giầu hợp pháp, thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và vững chắc.

Điều 4: Phối hợp đào tạo, dạy nghề

 1. Chính phủ chỉ đạo các Bộ: LĐ-TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư phối hợp với Hội CCB Việt Nam trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề cho CCB, CQN, con CCB, con CQN nhằm từng bước giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề của CCB; đề xuất chế độ, chính sách trong đào tạo, dạy nghề đối với CCB, CQN và con CCB, CQN.

Điều 5: Phát huy vị trí vai trò của CCB, Hội CCB Việt Nam trong phong trào thi đua yêu nước

 1. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện để CCB, Hội CCB Việt Nam phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước do T.Ư, địa phương phát động.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng các chính sách về thi đua khen thưởng, chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng ở T.Ư, địa phương tuyên truyền, động viên, tổ chức cho cán bộ, hội viên CCB tham gia phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Điều 6: Tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị của CCB và Hội CCB Việt Nam

 1. Chính phủ tạo điều kiện và có cơ chế để Hội CCB Việt Nam tham gia ý kiến với Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư, cơ quan, chính quyền các cấp trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như những nội dung có liên quan đến hoạt động của CCB, Hội CCB Việt Nam.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam tham gia thực hiện giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB, Hội CCB Việt Nam; kịp thời phản ánh với Chính phủ về các kiến nghị của CCB, Hội CCB Việt Nam để các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan chức năng của Chính phủ, UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư góp phần giải quyết chế độ chính sách có liên quan đến CCB, Hội CCB Việt Nam; hướng dẫn giải quyết các kiến nghị của CCB, Hội CCB Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau về kết quả giải quyết, T.Ư Hội CCB Việt Nam kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

 1. Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi để T.Ư Hội CCB Việt Nam nắm thông tin về tình hình thế giới và khu vực, mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước liên quan đến hoạt động đối ngoại của Hội CCB Việt Nam; giúp các đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam khi công tác ở nước ngoài; trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ cho T.Ư Hội CCB Việt Nam về hoạt động đối ngoại, ký kết văn bản với các đối tác nước ngoài.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam chủ động đề xuất và tích cực tiến hành các hoạt động của đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Điều 8: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách đối với CCB, Hội CCB Việt Nam

 1. Chính phủ chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chế độ chính sách đối với CCB, Hội CCB Việt Nam phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chủ trương chính sách của Đảng.

 2. Căn cứ yêu cầu hoạt động của Hội CCB Việt Nam, T.Ư Hội đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chế độ, chính sách phù hợp với hoạt động của CCB, Hội CCB Việt Nam.

 3. Hội CCB Việt Nam, các cơ quan liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với CCB, Hội CCB Việt Nam, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo quy định. Quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nếu còn ý kiến khác nhau về nội dung thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần sửa đổi hoàn chỉnh văn bản báo cáo Chính phủ xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Điều 9: Phối hợp thực hiện các chủ trương công tác trọng tâm của Chính phủ

 1. Hằng năm căn cứ vào yêu cầu, tính chất, nhiệm vụ, Chính phủ ký kết chương trình phối hợp với T.Ư Hội CCB Việt Nam để góp phần thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Chính phủ; chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các cấp chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với Hội CCB cùng cấp, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội CCB Việt Nam trong việc tham gia thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của địa phương.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam khi được Chính phủ chỉ định tham gia các Ban chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, có trách nhiệm tham gia tích cực và chỉ đạo, hướng dẫn, động viên các cấp Hội quán triệt và tham gia có hiệu quả, đồng thời tuyên truyền vận động CCB và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết.

Điều 10: Chế độ thông tin, báo cáo

 1. Hằng năm hoặc khi cần thiết Chính phủ thông báo để T.Ư Hội CCB Việt Nam biết về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước; những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động của CCB, Hội CCB Việt Nam.

 2. Định kỳ hằng năm hoặc trong trường hợp cần thiết T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm báo cáo với Chính phủ kết quả hoạt động, kiến nghị về việc thực hiện chế độ, chính sách và những vấn đề có liên quan đến CCB, Hội CCB Việt Nam.

Điều 11: Chế độ hội nghị

 1. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam được mời tham dự các phiên họp thường kỳ, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ bàn các vấn đề liên quan đến chính sách đối với CCB và Hội CCB; hoạt động, quản lý nhà nước đối với CCB, Hội CCB Việt Nam.

 2. T.Ư Hội CCB Việt Nam mời Thủ tướng Chính phủ hoặc đại diện Chính phủ dự các kỳ họp của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam để nắm tình hình, nghe các ý kiến tham gia của T.Ư Hội CCB Việt Nam về công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của CCB, Hội CCB Việt Nam.

 3. Hằng năm, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức hội nghị liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp đã ký kết và thống nhất giải quyết một số vấn đề cần thiết nảy sinh trong quá trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Điều 12: Bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động của T.Ư Hội CCB Việt Nam

 1. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong phạm vi quyền hạn của mình bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất cho hoạt động thường xuyên, hoạt động đột xuất của T.Ư Hội CCB Việt Nam.

 2. Hằng năm, T.Ư Hội CCB Việt Nam căn cứ vào Luật Ngân sách Nhà nước, nhiệm vụ, các hoạt động của Hội CCB Việt Nam lập dự toán ngân sách, xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của T.Ư Hội CCB Việt Nam gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; giải quyết theo quy định của pháp luật.

 3. T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm tốt các hoạt động; quản lý, sử dụng ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo đúng quy định, bảo đảm có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này

Các cấp Hội CCB căn cứ vào nội dung Quy chế này và tình hình thực tế của địa phương; căn cứ vào thông báo Kết luận số 66 ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; văn bản hướng dẫn để chuẩn bị nội dung Quy chế phối hợp và tổ chức ký kết với chính quyền cùng cấp, nhằm thể chế hóa công tác phối hợp của Hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội CCB với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể.

PHẠM HỮU BỒNG, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam